PODMÍNKY PRONÁJMU 

 

 1. Úvodní ustanovení
  Poskytovatelem ubytování je Kateřina Lhoťanová, Malenovice 052 (dále jen ubytovatel). Tyto smluvní podmínky platí pro pobyt v ubytovacím zařízení CHATKA v Malenovicích, v Beskydech. Účastníky smluvního vztahu jsou na jedné straně ubytovatel, na straně druhé zákazník, který si rezervuje pobyt. Zákazníkem se může stát fyzická i právnická osoba (dále jen „zákazník“). Služby jsou poskytovány všem zájemcům bez omezení, osoby mladší 15 let mohou využívat služeb pouze v doprovodu osoby starší 18 let a osoby v rozmezí 15-18 let se souhlasem svého zákonného zástupce. Zákazník, který je uveden na smlouvě, zastupuje všechny účastníky pobytu, je oprávněn jednat jejich jménem a je jedinou odpovědnou osobou ve vztahu ubytovateli. Potvrzením rezervace v ubytovacím zařízení zákazník vyjadřuje souhlas s těmito smluvními podmínkami.

 2. Vznik smluvního vztahu
  Smluvní vztah mezi zákazníkem a ubytovatelem vzniká potvrzením rezervace ze strany ubytovatele a zaplacením zálohy. Potvrzení rezervace je prováděno elektronickou cestou e-mailem na adresu zadanou při rezervaci. Potvrzením rezervace není e-mail zaslaný automaticky v okamžiku rezervace (ten informuje pouze o přijetí rezervace) ale až následná výzva k platbě zálohy. Záloha se skládá ve prospěch účtu ubytovatele. Po zaplacení zálohy je zákazníkovi zaslán „Ubytovací poukaz“, který je smluvou o ubytování. Ve výjimečných případech, kdy časové okolnosti neumožňují výše uvedený proces potvrzení a zaplacení zálohy, uhradí klient celou cenu při příjezdu. Zákazník i ubytovatel tímto souhlasí s využitím poštovní i elektronické (e-mailové)komunikace, oznámení učiněná oběma uvedenými způsoby obě strany uznávají jako platné písemné oznámení.

 3. Cena pobytu a platební podmínky
  Cenou pobytu se rozumí cena uvedená ve smlouvě o ubytování. Cena zahrnuje ubytování, využití relaxačního a stravovacího zařízení. Další služby nejsou v ceně zahrnuty a platí se zvlášť ubytovateli v okamžiku jejich čerpání. Cena uvedená ve smlouvě nezahrnuje doplňkové poplatky. Jedná se zejména o rekreační poplatky, poplatky za využití sportovních zařízení v místě ubytování apod. Rekreační poplatek je zákazník povinen uhradit na místě ubytovateli.
  Ubytovatel má právo na zaplacení ceny pobytu před jeho realizací. Pokud není dohodnuto jinak, zákazník je povinen uhradit zálohu ve výši minimálně 40% z ceny pobytu do 10ti dnů od potvrzení objednávky ze strany ubytovatele (uhrazením zálohové faktury). Zbývající část je zákazník povinen uhradit nejpozději v okamžiku nástupu ubytovateli, nedohodne-li se s ubytovatelem jinak. Nedodrží-li zákazník platební podmínky pro úhradu zálohy, nevstoupí smluvní vztah v účinnost a ubytovací kapacita je nabídnuta ostatním zájemcům. Platbu je třeba provést na účet ubytovatele se správným variabilním symbolem, pokud není variabilní symbol uveden správně, pak není platba považována za uhrazenou.

 4. Povinnosti zákazníka
  Zákazník má zejména povinnost :
  a) poskytnout ubytovateli součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí ubytování,
  c) převzít všechny zaslané potřebné doklady potřebné pro uskutečnění pobytu,
  d) dostavit se ve stanoveném termínu na místo nástupu se všemi vyžadovanými doklady,
  e) řídit se vnitřními směrnicemi ubytovacích zařízení a pokyny ubytovatele a jím pověřených pracovníků. Ubytovatel si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z účasti na pobytu v případě závadného porušení vnitřních směrnic ubytovacího zařízení bez nároku na náhradu za nevyužité služby.

 5. Změny ve smlouvě a odstoupení od smlouvy
  Je-li ubytovatel nucen z objektivních důvodů před zahájením pobytu změnit podstatné podmínky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy. Zákazník má v takovém případě právo souhlasit se změnou či od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li zákazník písemným oznámením do 10 dnů ode dne doručení návrhu na změnu, má se za to, že se změnou souhlasí. Za podstatnou změnu podmínek smlouvy se nepovažuje změna pokoje za kvalitativně shodný. V případě, že se zákazník nemůže pobytu zúčastnit, může ubytovateli písemně oznámit, že se pobytu místo něho zúčastní osoba v tomto oznámení uvedená. V takovém případě je nutné, aby nový zákazník souhlasil s těmito podmínkami. Je nutné, aby nový zákazník obsadil stejný počet lůžek ve stejném rozložení typu hostů (dospělý, mladiství, ….), pokud to není možné, uplatní se storno podmínky v rozsahu neobsazených lůžek, pokud se nový zákazník s ubytovatelem nedohodnou jinak. 
  Ubytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě neuhrazení zálohy a případě porušení povinností zákazníka uvedených v článku 4. Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoli prokazatelným doručením písemného odstoupení ubytovateli. Není-li důvodem pro odstoupení porušení povinnosti ze strany ubytovatele, má ubytovatel právo na zaplacení následujících storno poplatků:
                                               a) 10% ceny pobytu, dojde-li k odstoupení do 60ti dnů před termínem nástupu,                                                                                                                    b) 25% ceny pobytu, dojde-li k odstoupení v rozmezí 60 až 14 dnů před termínem nástupu                                                                                                  c) 50% ceny pobytu, dojde-li k odstoupení v rozmezí 14 až 5 dnů před termínem nástupu                                                                                                    d) 100% ceny pobytu, dojde-li k odstoupení v období kratším než 5 dnů před termínem nástupu, nebo pokud zákazník ve stanoveném termínu pobyt nenastoupí. Pro výpočet stornopoplatků se do počtu dnů započítává i den, kdy bylo ubytovateli odstoupení doručeno, nezapočítává se den zahájení pobytu. UBYTOVATEL MÁ PRÁVO ODEČÍST STORNOPOPLATKY OD ZÁLOHY NEBO JAKÉKOLIV JINÉ ZAPLACENÉ ČÁSTKY.

 6. Pobyt
  Poukaz na pobyt obdrží zákazník elektronicky či na adresu uvedenou na smlouvě ihned po zaplacení zálohy na pobyt. Pokoj je pro zákazníka připraven v den nástupu v 15 hodin, nedohodne-li se s ubytovatelem jinak. Doprava na místo pobytu je individuální a veškeré náklady s dopravou na místo pobytu hradí zákazník. V případě nástupu po 18té hodině je nutné kontaktovat ubytovatele a dohodnout s ním pozdější nástup. Pobytu se účastní počet osob specifikovaný ve smlouvě. Dítě do věku 2let včetně se nepovažuje za osobu, pobytu se účastní zdarma ale není pro něho k dispozici lůžko. Účast více než 2 takových dětí na pobytu v rámci jedné rezervace je třeba z kapacitních důvodů předem projednat s ubytovatelem. Pro zařazení osoby do příslušné věkové kategorie je rozhodující věk účastníka pobytu v den nástupu na pobyt. V případě uvedení nepravdivých údajů může ubytovatel účastníka, který nesplňuje věkový limit pro objednanou službu, vyloučit z pobytu.
  Pobyt s domácím zvířetem je možný jen v případě výslovného souhlasu ubytovatele.
  Vytápění objektu je ubytovatel povinen umožnit či zajistit jen v době topného období. Během pobytu se zákazník řídí vnitřními směrnicemi či pokyny ubytovatele. Objekt je zákazník je povinen předat s provedeným základním úklidem. Za veškeré škody, které vzniknou v důsledku nedbalosti či úmyslu během pobytu, odpovídá v plné výši zákazník. Chata CHATKA je nekuřácké zařízení. Zakazuje se kouření a používání otevřeného ohně v chatě i přilehlých objektech pod pokutou 5000,- Kč.
  Doplňkové služby, které nejsou součástí pobytu jsou poskytovány ubytovatelem v závislosti na kapacitních, povětrnostních a jiných podmínkách a nemohou být důvodem odstoupení od smlouvy. Stejně tak ubytovatel nenese žádnou odpovědnost v případě uzavření stravovacích zařízení, kulturních památek, jiných turistických atraktivit či sportovních možností v okolí, špatné kvality vody ke koupání, špatných sněhových podmínek, uzavřených sjezdovek či nefunkčních vleků apod.

 7. Reklamace
  Jakékoliv reklamace jsou řešeny dle reklamačního řádu ubytovatele. Zákazník je povinen uplatnit případnou reklamaci vždy ihned po zjištění závady u ubytovatele nebo odpovědné osoby ubytovatele, aby mohla být uskutečněna náprava.

 8. Závěrečné ustanovení
  Zákazník prohlašuje, že souhlasí, aby jeho osobní údaje uvedené na smlouvě zpracovával provozovatel serveru a ubytovatel, u kterého si rezervoval pobyt.v souladu se zákonem 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů). Provozovatel serveru i ubytovatel prohlašují, že poskytnuté údaje nebudou zpřístupněny třetím osobám. Zákazník také prohlašuje, že je zmocněn a uděluje souhlas i jménem všech osob účastnících se pobytu. Zákazník dále souhlasí s využitím svého elektronického kontaktu (e-mailové adresy) k zasílání obchodních sdělení ze strany provozovatele serveru a ubytovatele. Tento souhlas může zákazník kdykoli v budoucnu odvolat.
  Všeobecné smluvní podmínky platí pro všechny pobyty na chatě CHATKA v Malenovicích 052 v Beskydech a vstupují v platnost dne 4.1.2016. Uzavřením smlouvy zákazník stvrzuje, že výše uvedeným smluvním podmínkám rozumí a v plném rozsahu je jménem svým i jménem ostatních účastníků pobytu respektuje.